Menu Zamknij menu
Kontakt

Gliwice, dnia 28 luty 2023 r.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Future Processing S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki po raz szósty wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: zarzad@future-processing.com

 

Zarząd Future Processing S.A.

 

Michał Sztanga
Prezes Zarządu

 

Tomasz Ciapała
Wiceprezes Zarządu

 

Mikołaj Gwóźdź
Wiceprezes Zarządu

 

Paweł Pustelnik
Wiceprezes Zarządu

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.