Menu Zamknij menu
Kontakt

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445.

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Przeprowadzenie Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy Future Processing S.A., w tym weryfikacja statutu akcjonariusza, realizacja obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy, umożliwienie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, realizacja prawa do udziału w zysku Future Processing S.A. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.
Prowadzenie Księgi Akcyjnej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Spółek Handlowych.
Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Uzasadniony interes Administratora (zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenie i dochodzenie praw lub obrona przed roszczeniami).

Kontakt z Akcjonariuszami, weryfikacja ich tożsamości art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Uzasadniony interes Administratora

Dokonanie wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w związku z dematerializacją akcji art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Zakres danych

W Księdze Akcyjnej będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane dot. rachunku bankowego

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom współpracującym z nami w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • innym akcjonariuszom, w celu przeglądania listy akcjonariuszy
 • uprawnionym organom państwowym w przypadkach wymaganych prawem
 • podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy

Okres przetwarzania danych

Dane zawarte w księdze akcyjnej będą przechowywane przez cały okres działalności Future Processing S.A. W przypadku naszych prawnie uzasadnionych interesów będziemy te dane przechowywać do momentu ustania tego interesu (dotyczy to m.in. szczegółów dotyczących uchwał i wyników głosowania).

Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w każdej chwili możesz:

 • żądać od nas dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, która powoduje, że nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane w związku z naszym uzasadnionym interesem
 • żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.